Notulen ledenvergadering 15 april 2015

Aanwezig: Caroline Brons (voorzitter), Laura Nolte (programma manager), Jacques Honkoop (penningmeester), Marischka van Dijk (secretaris), Kees van der Hoek, Adelheid Dolmans, Sandra van Dijk, Eveline Keulen-Mulder, Joke de la Rive Box-Perrin, Angeline Martin, Carole Arnold Bik, Peter Clark, Ron van Zelm, Margit den Hollander, Jolanda Elferink, Eefje de Gooijer, Annet Strasters, Joan ter Wish, Anne Marie Weijers, Hella van den Dijssel, Irene van ‘t Eind

 

Opening:

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.

Mededelingen:

In plaats van het jaarlijkse diner wordt een lenteborrel georganiseerd op 21 mei aanstaande bij het Coachhuis in Utrecht, Nieuwegracht 29. Uitnodiging en verdere details zullen nog volgen. Planning is tussen 17.00 uur en 19.00 uur.

Financiën:

Tijdens de vorige vergadering is de begroting 2015 goedgekeurd. Deze begroting is in de mail met de uitnodiging voor deze ledenavond meegestuurd. Ondanks de goedkeuring er van hadden een paar leden nog vragen hierover. Kees van der Hoek gaf uiting aan zijn zorg omdat er voor 2015 aanzienlijke kosten opgenomen zijn die tot gevolg kunnen hebben dat er een behoorlijke aanslag zal plaats vinden op de huidige reserve. Hij pleit voor een meer sluitende begroting voor 2016.

De penningmeester en de voorzitter geven nadere toelichting over de begroting van 2015 zowel met betrekking tot de hoogte van de uitgaven als de wijze waarop deze zullen worden besteed. Toegelicht wordt dat het nieuwe beleid gericht is op het bieden van :

–       1) een goed en aantrekkelijk programma voor de leden. Het bestuur merkt op dat daardoor de kosten van sprekers relatief     hoger zullen uitvallen dan voorheen.

–       2) activiteiten gericht op het werven van meer c.q. nieuwe leden (wervingskosten, pr en marketing)

–       3) de professionaliteit en de functionaliteit van de website verbreden. De kosten die dit met zich meebrengt zijn er op gericht de site aantrekkelijker en toegankelijker te maken voor (nieuwe) en bestaande leden. Ook is het de doel de vereniging en haar leden zichtbaarder te maken voor de (cliënten)markt. Het gebruiksgemak dient ook verbetering.

Onder de kop “bestuurskosten” zijn uitgaven opgenomen die bedoeld zijn voor de punten 2 en 3.

 

Naar aanleiding van de discussie kosten/begroting worden er verschillende ideeën door de leden aangedragen. Duidelijk is dat men graag actief mee wil denken.

Jolanda Elferink: met elkaar apart brainstormsessies plannen over de inhoudelijke programma’s.  Wellicht dat er binnen de vereniging ook leden zijn die een workshop of training zouden kunnen organiseren.

Suggestie wordt gedaan de prijs van de workshops te verhogen.

Peter Clarke (van de Noord Hollandse mediatorvereniging)/ Caroline: workshops zullen ook worden aangeboden op de site van andere Verenigingen, dus openstaan voor niet-leden, die dan wel een bijdrage dienen te voldoen om deel te nemen.

Kascommissie, bestond dit jaar uit Adelheid Dolmans en Angeline Martin. Zij hebben goedkeuring verleend met de kanttekening graag een toelichting te willen over de kosten tbv het mediationcongres, die gedeclareerd zijn als bestuurskosten. Het bestuur legt uit dat deze dienen te worden gezien in het licht van (zie hiervoor ad 2) activiteiten gericht op het promoten van de VMRU om nieuwe leden te werven en de VMRU meer zichtbaar te maken. Iedereen is akkoord. Afgesproken wordt om eerder dit soort activiteiten te communiceren en transparanter te zijn zodat ook de leden hier actief in kunnen participeren.

Nieuwe Kascommissie zal bestaan uit : Adelheid Dolmans en Annet Strasters.

Laura licht het programma van 4 juni toe. Mirjam Nagel komt een workshop geven over provocatief communiceren. Voor deze workshop zijn weer 2 PE punten te behalen. Voor meer info over Mirjam Nagel: www.reversecoaching.nl

Laura meldt dat het 3e deel van de NLP workshop zal plaats vinden op 15 september. Op 18 november vindt de workshop : Oplossingsgericht communiceren van Herman Prüst plaats. Oplossingsgericht houdt dan in dat er geen enkele oplossing geboden wordt maar de kracht uit mensen zelf kan worden gehaald door een bepaalde wijze van benaderen.  Deze workshop zal 4 uur duren en 8 PE-punten opleveren.

Laura laat de leden weten dat Joost van der Leij de VMRU leden een aanbod wil doen een 3-daagse NLP module bij hem te volgen, op 5, 6 en 7 februari 2016 voor een zeer redelijke prijs. Nadere informatie hierover zal nog volgen.

Caroline meldt dat  gekeken wordt de bijeenkomsten ook afwisselend te plannen op een locatie in Utrecht om zo de leden woonachtig in Utrecht e.o. tegemoet te komen. De volgende bijeenkomst zal wederom plaats vinden in Amersfoort bij het MTi.

De volgende ledenvergadering en workshop staat gepland op:

Donderdag 4 juni met Mirjam Nagel als boeiende workshopleider. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *